Menu Button

Algemene voorwaarden

Inschrijving
Een leerling kan de eerste (proef)les gratis volgen. Indien de leerling zich wil aanmelden voor wekelijkse lessen, dan kan hij/zij zich inschrijven. De leerling ontvangt hiervoor een QR-code van de betreffende docent. Bij het inschrijven gaat de leerling akkoord met de algemene voorwaarden. Minderjarigen dienen vertegenwoordigd te worden door hun wettelijk vertegenwoordiger. Eventuele toekomstige wijzigingen (bijvoorbeeld een adres of telefoonnummer) dienen schriftelijk worden doorgegeven aan House of Pop; info@houseofpopborculo.nl

Frequentie
De muzieklessen vinden wekelijks op hetzelfde moment plaats. Mocht de leerling hiervan willen afwijken dan dient dit overlegd te worden met de betreffende docent. De lessen zullen het gehele jaar plaatsvinden tenzij de docent anders aangeeft. Dit betekent ook dat de lessen in de schoolvakanties door kunnen gaan.

Afmelden
Indien een leerling verhinderd is dient dit minimaal 5 volle dagen (120 uur) schriftelijk (per mail/app/sms) voor de les worden doorgegeven aan de betreffende docent. Bij afmeldingen na deze periode wordt de les volledig gefactureerd.

Opzegging
Indien een leerling wil stoppen met lessen, dan dient hij/zij zich schriftelijk (per mail/app/sms) te melden bij de docent. Hiervoor geld dezelfde termijn als bij het afzeggen van lessen door verhindering: minimaal 5 volle dagen (120 uur) van tevoren.

Betalingsverplichting
Na afloop van een maand worden alle gevolgde lessen van die betreffende maand gefactureerd. Indien de factuur onjuist is, dient u zich binnen een week na ontvangst van de factuur te melden bij Robin Messink, eigenaar van House of Pop. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt House of Pop zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen.

Aansprakelijkheid
House of Pop is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico. Met het bezoeken van de lessen gaat de leerling (en ouders/verzorgers van de leerling) hiermee akkoord.   

Derden
De lessen zijn in principe 1 op 1 en kunnen niet worden bijgewoond door derden (met uitzondering van de proefles), tenzij dit nadrukkelijk anders is afgesproken met de docent. Ouders/verzorgers kunnen wachten in de wachtruimte.

Algemeen
House of Pop kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen ingeval zich een ongewenste situatie voordoet, b.v. bij een betalingsachterstand of wangedrag. Voor deze les kan geen restitutie plaatsvinden. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist House of Pop.

AVG
House of Pop kan foto-, video- of geluidsmateriaal maken waar leerlingen op te zien of horen zijn. Dit zal gebruikt worden voor promotionele doeleinden en voor het verbeteren van de leskwaliteit. Uiteraard zal er geen materiaal worden gebruikt die schadelijk kan zijn voor de persoon of voor derden. De naam van de persoon zal hier ook niet bij komen te staan. Bij uitzonderingen wordt dit altijd eerst overlegd met de persoon en/of ouder in kwestie. Indien u bezwaar heeft tegen bovenstaande, dient u zich z.s.m. te melden bij de docent.

Privacy Persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat House of Pop uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer opneemt in een gegevensbestand. House of Pop gebruikt uw gegevens in de administratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kan House of Pop uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie over nieuwe cursussen, optredens, clinics, enz. We kunnen uw gegevens tevens analyseren, om deze informatie zoveel mogelijk op de interesses af te stemmen. House of Pop verstrekt uw gegevens niet aan derden. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te late corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de docent.